Algemene voorwaarden

De Algemene Uitvoeringsvoorwaarden van Hartman Installatie zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar

Deel A: Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. 1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hartman Installatie Hartman (hierna: Hartman Installatie) opgestelde aanbiedingen en tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten betreffende het ontwerp, het detailleren van het bestek, het leveren, coördineren, monteren en/of testen en bedrijfsvaardig opleveren van technische installaties. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. 1.2  Deel A is van toepassing op alle opdrachten die aan Hartman Installatie verstrekt worden. Voor zover een opdracht betrekking heeft op de uitvoering van werk is daarop tevens het onderdeel “Deel B: Uitvoering van werkzaamheden” van toepassing. Voor zover een opdracht (tevens) betrekking heeft op ontwerp- of advieswerkzaamheden geldt (ook) “Deel C: Ontwerp- en advieswerkzaamheden”.
 3. 1.3  Wijzigingen op deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig na voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Hartman Installatie.

Artikel 2 Aanbod en overeenkomst

 1. 2.1  Elk aanbod van Hartman Installatie, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en kan te allen tijde door Hartman Installatie worden ingetrokken, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een termijn van gestanddoening is opgenomen. In geval van bijzondere kostenverhogende omstandigheden is Hartman Installatie evenwel gerechtigd haar aanbod ook tijdens de gestanddoeningstermijn in te trekken.
 2. 2.2  De van het aanbod deel uitmakende documenten, zoals tekeningen, technische beschrijvingen en begrotingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Hartman Installatie. De documenten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Hartman Installatie worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt dan wel voor andere doeleinden worden gebruikt. Indien het aanbod niet leidt tot een overeenkomst dient de opdrachtgever alle ontvangen documenten op eerste aanzegging van Hartman Installatie onmiddellijk kosteloos aan Hartman Installatie te retourneren.
 3. 2.3  Een overeenkomst kan enkel tot stand komen indien deze namens Hartman Installatie wordt ondertekend door een vertegenwoordigingsbevoegde functionaris. De procuratieregeling van Hartman Installatie is beschikbaar op de website van Hartman Installatie (www.Hartman Installatie.nl/voorwaarden) of wordt op eerste verzoek toegezonden.
 4. 2.4  Indien er geen overeenkomst tot stand komt, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding aan Hartman Installatie van de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod.
 5. 2.5  De overeenkomst tussen Hartman Installatie en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat:
  a) Hartman Installatie en de opdrachtgever een overeenkomst hebben ondertekend;
  b) de opdrachtgever het aanbod van Hartman Installatie binnen tien werkdagen schriftelijk en onvoorwaardelijk bevestigt, dan wel;
  c) Hartman Installatie met de werkzaamheden aanvangt.

Artikel 3 Betaling

 1. 3.1  De opdrachtgever dient alle aan Hartman Installatie verschuldigde bedragen zonder opschorting, korting of verrekening aan Hartman Installatie te voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en de daarop vermelde bankrekening.
 2. 3.2  Betalingen door de opdrachtgever strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de langst openstaande opeisbare facturen.
 3. 3.3  Indien Hartman Installatie geen (tijdige) betaling ontvangt, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daaruit voortvloeiende verhogingen, tevens de volledige buitengerechtelijke en de eventuele proceskosten verschuldigd die Hartman Installatie moet maken ter inning van de verschuldigde betalingen welke kosten in ieder geval 15% van de openstaande vordering bedragen.
 4. 3.4  De opdrachtgever is gehouden om te allen tijde het niet-betwiste deel van de verschuldigde vergoeding aan Hartman Installatie te voldoen en doet afstand van haar recht op compensatie of verrekening.
 5. 3.5  Indien de organisatie van de opdrachtgever onderdeel uitmaakt van een holding, verstrekt de opdrachtgever een verklaring van de hoogste vennootschap binnen die holding waarmee die vennootschap verklaart in te staan voor de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtgever .

Artikel 4 Tekortkomingen

 1. 4.1  Indien Hartman Installatie naar het oordeel van de opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen toerekenbaar tekort schiet, dient de opdrachtgever haar onverwijld en schriftelijk in gebreke te stellen. Daarbij dient de opdrachtgever een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de beweerdelijke tekortkoming te geven, alsmede een redelijke termijn waarin Hartman Installatie haar verplichtingen alsnog kan nakomen.
 2. 4.2  De totale aansprakelijkheid van Hartman Installatie is beperkt tot uitsluitend de directe schade en voor nooit meer dan de hoogte van de aannemingssom of indien de beloning anderszins geschiedt nooit meer dan het totaal van de vergoedingen voor de werkzaamheden die in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling voor het betreffende werk zijn opgedragen. Hartman Installatie is niet aansprakelijk voor enige andere schade van opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden. De opdrachtgever vrijwaart Hartman Installatie uitdrukkelijk voor vorderingen van derden die door de opdrachtgever zelf zijn ingeschakeld.
 3. 4.3  De aansprakelijkheid van Hartman Installatie voor de door haar ter uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding die Hartman Installatie terzake van de toerekenbare tekortkoming van deze derde ontvangt.
 4. 4.4  Indien en voor zover de toepassing van de vorige leden dan wel daaraan gerelateerde bepalingen elders in deze algemene voorwaarden in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dan wel in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Hartman Installatie, is Hartman Installatie ten hoogste tot de hoogte van de uitkering uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering aansprakelijk.
 5. 4.5  Het recht op schadevergoeding ontstaat slechts indien de opdrachtgever de schade uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Hartman Installatie meldt voorzien van een deugdelijke onderbouwing van de beweerdelijke schade.

 

 

 

Artikel 5 Overmacht

Hartman Installatie is in geval van overmacht bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 6 Veiligheid

De opdrachtgever heeft een actieve informatieplicht om medewerkers van Hartman Installatie alsmede de door Hartman Installatie ingeschakelde derden ook ongevraagd te informeren omtrent de (vermoedelijke) aanwezigheid van asbest, straling, biologische en chemische agentia of andere gevaarlijke stoffen. De opdrachtgever overlegt in geval van werkzaamheden in een bestaande opstal een asbestinventarisatierapport. De opdrachtgever is gehouden om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om te voorkomen dat medewerkers onbeschermd bloot worden gesteld aan straling of gevaarlijke stoffen. Hartman Installatie is gerechtigd om bij elk vermoeden van aanwezigheid van asbest, straling of andere gevaarlijke stoffen de werkzaamheden onmiddellijk stil te leggen en nader onderzoek te doen uitvoeren. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle kosten en schade die hieruit voor haarzelf en Hartman Installatie ontstaan, alsmede is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de gezondheidsrisico’s van de aan de gevaarlijke stoffen blootgestelde medewerkers.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 De opdrachtgever zal het bestaan en de inhoud van aanbiedingen van Hartman Installatie en de overeenkomst tussen partijen geheim houden, vertrouwelijk behandelen, niet openbaar maken en uitsluitend gebruiken voor de aan Hartman Installatie verstrekte opdracht. Hetzelfde geldt voor alle knowhow, gegevens, informatie, tekeningen en dergelijke die in welke vorm dan ook aan de opdrachtgever worden verstrekt of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Hartman Installatie worden vervaardigd. Partijen zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om informatie van vertrouwelijke aard omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij geheim te houden.

7.2 Alle documenten dan wel zaken die door of in verband met de werkzaamheden aan de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld, blijven eigendom van Hartman Installatie. Het voorgaande geldt niet voor documenten of zaken die naar hun aard en ter uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever overgedragen moeten worden, voor zover althans de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen ter zake jegens Hartman Installatie heeft voldaan.

7.3 Na beëindiging van de overeenkomst zullen partijen alle ontvangen documenten en zaken welke niet in eigendom zijn overgedragen, aan de andere partij teruggeven.

Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 Indien een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Partijen zullen dan in overleg trachten om ter vervanging van de vernietigde bepalingen te komen tot nieuwe bepalingen, waarbij de strekking van deze voorwaarden en de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk behouden blijft.

8.2 Op deze voorwaarden, alsmede de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Hartman Installatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.3 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van ondertekening van de overeenkomst luidt. In afwijking van deze bepaling is Hartman Installatie bevoegd om een geschil waarvan op grond van de wet de bevoegde Rechtbank, sector kanton, kennis neemt aldaar ter beslechting voor te leggen.

8.4 Deze voorwaarden zijn opgemaakt op 1-1-2022 te Alkmaar en dienen te worden aangehaald als “Algemene Uitvoeringsvoorwaarden van Hartman Installatie ”. Deze en andere voorwaarden van Hartman Installatie zijn ook beschikbaar op www.hartman-installatie.nl/voorwaarden.

8.5 De Nederlandstalige versie van deze voorwaarden gaat voor op de Engelse vertaling daarvan.

Deel B: Uitvoering van werkzaamheden

Artikel 9 Toepasselijke voorwaarden

9.1 Ten aanzien van uitvoeringswerkzaamheden gelden de bepalingen van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, in dit document verder aangeduid als “UAV”, voor zover daarvan althans in deze algemene voorwaarden in de Delen A en B dan wel in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Hartman Installatie niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken. Alle verwijzingen in de navolgende bepalingen zijn verwijzingen naar bepalingen in de UAV.

9.2 De opdrachtgever heeft de UAV of heeft anders op zijn eerste verzoek een exemplaar van Hartman Installatie ontvangen.

Artikel 10 Vertegenwoordiging van partijen (Hoofdstuk II)

10.1 In de overeenkomst wordt van de zijde van de opdrachtgever aangegeven wie of welke personen namens haar als directie optreden, zoals bedoeld in par. 3. Deze aangewezen persoon of personen zijn door de opdrachtgever gevolmachtigd om haar in alle zaken te vertegenwoordigen, ook in die – anders dan in par. 3 lid 4 – waarbij in de betreffende bepalingen van de UAV uitdrukkelijk de opdrachtgever wordt vermeld.

10.2 Zonder uitdrukkelijke vermelding als bedoeld in het vorige lid, geldt ook als directievoerder die partij die namens de opdrachtgever op het werk aanwezig is en aanwijzingen en opdrachten geeft.

Artikel 11 Algemene verplichtingen van partijen (Hoofdstuk III)

11.1 Ten aanzien van de verplichtingen die voortvloeien uit par. 5, geldt dat de opdrachtgever gehouden is om alle door de opdrachtgever te verstrekken zaken tijdig en compleet conform een door Hartman Installatie opgegeven (gegevens-) behoefteplanning beschikbaar te stellen. De gevolgen van de niet nakoming hiervan door de opdrachtgever komen niet voor rekening en risico van Hartman Installatie.

11.2 In afwijking op par. 5 lid 4 geldt dat de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever niet uitsluitend beperkt is tot enkel de functionele ongeschiktheid van voorgeschreven bouwstoffen, maar dat die tevens geldt voor de algehele ongeschiktheid ervan.

11.3 Voor zover onvoldoend werk het gevolg is van omstandigheden die voor rekening van de opdrachtgever komen, zoals bedoeld in par. 6 lid 7, zal Hartman Installatie de noodzakelijke verbeteringen en vernieuwingen pas uitvoeren na een schriftelijke opdracht tot meerwerk.

 1. 11.4  Hartman Installatie kan bij de uitvoering van het werk (een deel van haar werkzaamheden) in onderaanneming laten uitvoeren. De inzet van onderaannemers behoeft niet de schriftelijke goedkeuring van de directie als bedoeld in par. 6 lid 26.
 2. 11.5  In geval Hartman Installatie een deel van haar werkzaamheden moet laten uitvoeren door een door de opdrachtgever voorgeschreven onderaannemer of leverancier zoals beschreven in par. 6 lid 27, aanvaardt de opdrachtgever onverkort de bepalingen en voorwaarden zoals die in de overeenkomst tussen Hartman Installatie en de onderaannemer of leverancier zijn overeengekomen. De opdrachtgever zal Hartman Installatie dan ook niet voor meer kunnen aanspreken dan Hartman Installatie met de voorgeschreven onderaannemer of leverancier is overeengekomen. Alle meerdere uitvoeringskosten die voor Hartman Installatie ontstaan ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van de onderaannemer of leverancier, worden door de opdrachtgever aan Hartman Installatie vergoed.

Artikel 12 Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering (Hoofdstuk IV)

 1. 12.1  In de overeenkomst komen partijen eventueel in afwijking op par. 7 de datum van aanvang en de datum waarop het werk is opgedragen, overeen.
 2. 12.2  In aanvulling op par. 8 lid 4 geldt dat de opdrachtgever onder omstandigheden die voor zijn rekening komen, een verzoek van Hartman Installatie tot verlenging van de opleveringstermijn niet zal kunnen en mogen afwijzen. Hartman Installatie zal de noodzaak tot verlenging zo spoedig mogelijk melden en de opdrachtgever verleent op voorhand de bedoelde ontheffing. Onwerkbare dagen worden niet meegerekend in het bepalen van de opleveringstermijn en deze kunnen eveneens aanleiding geven tot een verzoek tot verlenging van de opleveringstermijn.
 3. 12.3  De beproeving als bedoeld in par. 8a vindt enkel plaats indien dit en de wijze waarop uitdrukkelijk in de overeenkomst is overeengekomen.
 4. 12.4  In tegenstelling tot het bepaalde in par. 10 lid 3 wordt met de vervroegde of voorlopige ingebruikneming van het werk of een onderdeel daarvan, de opdrachtgever geacht aan het werk zijn goedkeuring te hebben verleend en wordt het werk of een onderdeel daarvan per datum van ingebruikneming geacht te zijn opgeleverd.
 5. 12.5  Ter nadere bepaling van par. 11 lid 1 geldt dat partijen geen onderhoudstermijn zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders in de opdracht is vermeld. Hartman Installatie is in verband met het herstel van gebreken als bedoeld in par. 11 lid 2 dan uitsluitend gehouden tot herstel in natura. Hartman Installatie is niet aansprakelijk voor tijdens de onderhoudsperiode optredende gevolgschade.
 6. 12.6  Voor zover aansprakelijkheid van Hartman Installatie op grond van par. 12 kan worden vastgesteld, is Hartman Installatie uitsluitend gehouden tot het bieden van herstel in natura. Hartman Installatie is niet aansprakelijk voor optredende gevolgschade. Het recht van de opdrachtgever tot het instellen van een vordering is in afwijking van par. 12 lid 4 niet meer ontvankelijk na verloop van twee jaren na de in het eerste lid bedoelde dag.

Artikel 13 Wijziging tijdstippen van uitvoering, schorsing, beëindiging in onvoltooide staat (Hoofdstuk V)

 1. 13.1  In geval van de geheel of gedeeltelijke schorsing van het werk als bedoeld in par. 14 is de opdrachtgever vanaf het moment van de schorsing een evenredige betaling van het uitgevoerde gedeelte van het werk aan Hartman Installatie verschuldigd.
 2. 13.2  Ter nadere uitleg van de in par. 14 lid 10 genoemde posten is Hartman Installatie in geval van beëindiging van het werk in onvoltooide staat tevens gerechtigd tot vergoeding van de gederfde waardetoevoeging, de gederfde omzet, gederfde winst en alle (overige) kosten en schade die voortvloeien uit de beëindiging van het werk.

Artikel 14 Bouwstoffen (Hoofdstuk VII)

 1. 14.1  Hartman Installatie draagt geen verantwoordelijkheid voor door de opdrachtgever voorgeschreven bouwstoffen, zowel niet voor functioneel ongeschikte bouwstoffen, als – in aanvulling op par. 17 – voor incidenteel ongeschikte bouwstoffen.
 2. 14.2  Ten aanzien van par. 17 lid 5 geldt dat Hartman Installatie altijd andere dan met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen mag leveren. Het toepassen van andere bouwstoffen geeft de opdrachtgever geen recht op verlaging van de aannemingssom.
 3. 14.3  In aanvulling op de regeling van par. 19 lid 1 geldt dat de eigendom van bouwstoffen eerst overgaat op de opdrachtgever na voldoening van zijn financiële verplichtingen ter zake. Hartman Installatie behoudt zich dan ook uitdrukkelijk het eigendom voor. De omstandigheden als genoemd in par. 19 lid 2 onder a. en b. worden aangemerkt als zijnde ontbindende voorwaarden waaronder de overdracht van eigendom van bouwstoffen plaatsvindt.
 4. 14.4  Hartman Installatie biedt – ter nadere invulling van par. 22 – een garantie van zes maanden voor de onderdelen van het werk vanaf het gereedkomen van een onderdeel. Hartman Installatie is op grond van de verstrekte garantie nooit tot meer gehouden dan tot herstel in natura. Deze garantie vervalt voortijdig indien de opdrachtgever de gestelde onderhoudsvoorschriften niet nakomt, het werk oneigenlijk gebruikt dan wel het werk anderszins niet conform de gebruikelijke normen hanteert, gebruikt of toepast.
 5. 14.5  Hartman Installatie biedt geen garantie op geleverde software anders dan de eventuele garantie van de betreffende fabrikant. Op door Hartman Installatie vervaardigde software geldt het gestelde in de vorige bepaling, maar dan met een garantietermijn van drie maanden.

Artikel 15 Uitvoering (Hoofdstuk IX)

 1. 15.1  Alle voorzieningen die door Hartman Installatie in het kader van par. 30 worden getroffen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 2. 15.2  In aanvulling op par. 31 geldt dat de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk is voor de overige, door hem ingeschakelde aannemers. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade en de kosten die voor Hartman Installatie ontstaan door het handelen of nalaten van een door de opdrachtgever ingeschakelde partij, ongeacht andersluidende bepalingen in andere documenten van latere datum.
 3. 15.3  In afwijking van par. 34 geldt dat wijzigingen in de uitvoering van het werk welke zijn opgedragen door of voor de verantwoordelijkheid komen van de opdrachtgever of directie, Hartman Installatie altijd aanspraak geven op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

Artikel 16 Meer- en minderwerk (Hoofdstuk X)

16.1 In geval van bestekswijzigingen als bedoeld in par. 36 lid 4 zal Hartman Installatie daartoe altijd eerst een prijsaanbieding maken. De kosten voor het doen van een prijsaanbieding worden gedragen door de opdrachtgever. In de prijsaanbieding zal tevens een termijn zijn opgenomen voor de uitvoering van het meerwerk, zoals bepaald in lid 6.

Algemene Uitvoeringsvoorwaarden van Hartman Installatie Installatietechniek B.V.

16.2 Indien Hartman Installatie aanvangt met de uitvoering van een meerwerk zonder dat deze schriftelijk is bevestigd, en de opdrachtgever of bouwdirectie van mening is dat het betreffende meerwerk niet is opgedragen, is de opdrachtgever, althans de bouwdirectie, verplicht Hartman Installatie terzake terstond te informeren, opdat Hartman Installatie in de gelegenheid is de uitvoering van het meerwerk te staken en aldus de optredende schade zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 17 Betaling, omzetbelasting, kortingen, verpanding (Hoofdstuk XI)

17.1 De aannemingssom en de tarieven van Hartman Installatie worden conform de gepubliceerde loon- en materiaalindexen van de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991 (RWU1991) telkens in januari met de gestegen indexcijfers aangepast. De toepasselijkheid van deze risicoregeling laat de aanspraken van Hartman Installatie uit kostenverhogende omstandigheden onverlet.

17.2 In afwijking van het bepaalde in par. 42 lid 5 dient de opdrachtgever Hartman Installatie eerst in gebreke te stellen alvorens een korting kan worden opgelegd. De korting bedraagt 0,05% van de aannemingssom met een minimum van EUR 250,- en een maximum van EUR 1.000,- voor iedere werkbare werkdag dat de datum van oplevering wordt overschreden en Hartman Installatie in verzuim verkeert. De op te leggen kortingen bedragen in totaal nooit meer dan 5% van de aannemingssom. De korting geldt als een gefixeerde schadevergoeding. Geen korting kan worden opgelegd indien de opdrachtgever door de te late oplevering geen aantoonbare schade heeft geleden.

17.3 Door opgedragen bestekswijzigingen, aanvullende werkzaamheden, bouwtijdverlengingen of andere afwijkingen van het oorspronkelijke bestek, zijn overschrijdingen van de opleveringstermijn niet aan Hartman Installatie verwijtbaar en kan de korting als bedoeld in het vorige lid niet worden ingeroepen.

Artikel 18 Zekerheidstelling, verzekering

18.1 In aanvulling op par. 43a dient de opdrachtgever op eerste verzoek van Hartman Installatie een on-demand bankgarantie ter verstrekken ter hoogte van ten minste 10% van zijn openstaande betalingsverplichtingen.

18.2 Indien het werk wordt uitgevoerd in en aan onroerend goed dat in eigendom aan een derde toebehoort, verstrekt de opdrachtgever een verklaring van die derde waarin deze goedkeuring geeft aan de uitvoering van de werkzaamheden en waarin deze zich garant stelt voor betaling.

Artikel 19 Schade aan het werk (Hoofdstuk XII)

In aanvulling op par. 44 lid 3 geldt dat de aansprakelijkheid van Hartman Installatie uitsluitend kan worden aangenomen indien de schade aan Hartman Installatie verwijtbaar is.

Artikel 20 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van een der partijen (Hoofdstuk XIII)

 1. 20.1  Hartman Installatie is bevoegd om de uitvoering van het werk te schorsen of te beëindigen indien de termijn bij de tweede aanmaning als bedoeld in par. 45 lid 2 is verstreken, ongeacht of Hartman Installatie hiervan in haar laatste aanmaning al dan niet melding heeft gemaakt.
 2. 20.2  De aansprakelijkheid van Hartman Installatie zoals die onder meer voortvloeit uit par. 46 of zoals die anderszins kan worden aangenomen tussen Hartman Installatie en de opdrachtgever, is nader geregeld in artikel 5 van deze voorwaarden.

Artikel 21 Kostenverhogende omstandigheden (Hoofdstuk XIV)

Indien zich kostenverhogende omstandigheden voordoen die naar de maatstaven als opgenomen in par. 47 lid 1 niet aan Hartman Installatie kunnen worden toegerekend, zal de opdrachtgever, na een door Hartman Installatie verstrekte opgave, de kosten en vergoedingen als bedoeld in artikel 13.2 van deze voorwaarden aan Hartman Installatie vergoeden. Bij de vaststelling van de kostenverhogende omstandigheden zal de relatieve stijging ten opzichte van het betreffende onderdeel van de aannemingssom worden beschouwd en niet van de gehele aannemingssom.

23.5 In geval van (vermeende) schadeplichtigheid van Hartman Installatie jegens de opdrachtgever, kan de opdrachtgever in aanvulling op artikel 17 lid 1 geen beroep doen op verrekening.

ALKMAAR